Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequence-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEKFKGALVVGALRLFALLPWRAVQGVGAGIGWLMWKLPNRSREVVRINLSKCFPELSETELEKLVGQSLMDIGRTLTESACAWIWPPEKSLRYIREVEGMEVLEEALA-----SGDGLVGITSHLGNWEVLNHFYCSYAKPIIFYRPPKLKAVDELLKKQRVQLGNRVAPSTPEGILSVIKEVKKGGCVGIPADPEPARTAGLFVPYLGTTALISKFVPQLLSRGKARGVFFHAVRLPDGSGYKVILEAAPADMYDKDLEVSVAAMSRELAKYVRAYPSQY----MWSM-KRFKNRPDGEKKWY----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3VSM Chain:A ((27-659))NIQELQNFERWFKNNLSYSFSQKAEKVVNPNRNWNDNTVFDNLSPWTSVPDFGTVCHTLIGYCVRYNNTSDTLYQNPELAYNLINGLRIICSKLPDPPPHQQAPWGPVADWYHFTITMPEVFMNITIVLNETQHYDEAASLTRYWLGLYLP-TAVNSMG-------WHRT---------------------------AGNSMRMGVPYTYSQML----RGYSLAQIRQEQGIQEILNTIAFPYVTQGNGLHVDSIYIDHIDVRAYGYLINSYFTFAYYTYYFG--DEVINTVGLTRAIENVGS-PEGVV----------VPGVMS-----RNGTLY------SNVIGNFIT-----------YPLAVHSADYS--KVLTKL------SKTYYGSVVGVTNRLA-YYESDPTNNIQAPLWTMARRIWNRRGRIINYNANTVSFESGIILQSLNGIMRIPSGTTSTQSFRPTIGQTAIAKTDTAGAILVYAKFAEMNNLQFKSCTLFYDHGMFQLYYNIGVEPNSLNNTNGRVIVLSRDTSVNTNDLSFEAQRINNNNSSEGTTFNGVVCHRVPITNINVPSLTVRSPNSSVELVEQIISFQTMYTATASACYKLNVEGHSDSLRAFRVNSDENIYVNVGNGVKALFNYPWVMVKENNKVSFMSANEDTTIPFSVIMNSFTSIGEPALQYSPSNCFVYGNGFKLNNSTFDLQFIFEIV


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3VSM.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -64565 for 1553 contacts (-41.6/contact) +
2D Compatibility (PS) -21857 + (NN) -1868 + (LL) 5412
1D Compatibility (HY) -11600 + (ID) 2650
Total energy: -97128.0 ( -62.54 by residue)
QMean score : 0.169

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3VSM.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3VSM-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3VSM.pdb: