Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMSGVSEPLSRVKLGTLRRPEGPAEPMVVVPVDVEKEDVRILKVCFYSNSFNPGKNFKLVKCTVQTEIREIITSILLSGRIGPNIRLAECYGLRLKHMKSDEIHWLHPQMTVGEVQDKYECLHVEAEWRYDLQIRYLPEDFMESLKEDRTTLLYFYQQLRNDYMQRYASKVSEGMALQLGCLELRRFFKDMPHNALDKKSNFELLEKEVGLDLFFPKQMQENLKPKQFRKMIQQTFQQYASLREEECVMKFFNTLAGFANIDQETYRCELIQGWNITVDLVIGPKGIRQLTSQDAKPTCLAEFKQIRSIRCLPLEEGQAVLQLGIEGAPQALSIKTSSLAEAENMADLIDGYCRLQGEHQGSLIIHPRKDGEKRNSLPQIPMLNLEARRSHLSESCSIESDIYAEIPDETLRRPGGPQYG---IAREDVVLNRILGEGFFGEVYEGVYTNHKGEKINVAVKTCKKDCTLDNKEKFMSEAVIMKNLDHPHIVKLIGIIEEEP-TWIIMELYPYGELGHYL-ERNKNSLKVLTLVLYSLQICKAMAYLESINCVHRDIAVRNILVASPECVKLGDFGLSRYIEDEDYYKASVTRLPIKWMSPESINFRRFTTASDVWMFAVCMWEILSFGKQPFFWLENKDVIGVLEKGDRLPKPDLCPPVLYTLMTRCWDYDPSDRPRFTELVCSLSDVYQMEKDIAMEQERNARYRTPKILEPTAFQEPPPKPSRPKYRPPPQTNLLAPKLQFQVPEGLCASSPTLTSPMEYPSPVNSLHTPPLHRHNVFKRHSMREEDFIQPSSREEAQQLWEAEKVKMRQILDKQQKQMVEDYQWLRQEEKSLDPMVYMNDKSPLTPEKEVGYLEFTGPPQKPPRLGAQSIQPTANLDRTDDLVYLNVMELVRAVLELKNELCQLPPEGYVVVVKNVGLTLRKLIGSVDDLLPSLPSSSRTEIEGTQKLLNKDLAELINKMRLAQQNAVTSLSEECKRQMLTASHTLAVDAKNLLDAVDQAKVLANLAHPPAE
3PYY Chain:A ((18-286))---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------YDKWEMERTDITMKHKLGGGQYGEVYEGVWKKYS---LTVAVKTLK------EVEEFLKEAAVMKEIKHPNLVQLLGVCTREPPFYIITEFMTYGNLLDYLRECNRQEVNAVVLLYMATQISSAMEYLEKKNFIHRDLAARNCLVGENHLVKVADFGLSRLMTGDTYTAHAGAKFPIKWTAPESLAYNKFSIKSDVWAFGVLLWEIATYGMSPYPGIDLSQVYELLEKDYRMERPEGCPEKVYELMRACWQWNPSDRPSFAEIHQAFETMFQ-ES----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3PYY.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -197395 for 2019 contacts (-97.8/contact) +
2D Compatibility (PS) -27817 + (NN) -17441 + (LL) 51368
1D Compatibility (HY) -28800 + (ID) 5450
Total energy: -225535.0 ( -111.71 by residue)
QMean score : 0.545

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3PYY.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3PYY-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3PYY.pdb: