Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKRVKKLWGMGLALGLSFALMGCTANEQAGKEGSHDKAKTSGEKVLYVNNENEPTSFDPP----IGFNNVSWQPLNNIMEGLTRLGKDHEPEPAMAEKWSVSKDNKTYTFTIRENAKWTNGDPVTAGDFEYAWKRMLDPKKGASSA-FLGY-FIEGGEAYNSGKGKKDDVKVTAKDDRTLEVTLEAPQKYFLSVVSNPAYFPV-NEKVDKDNPKWFAESDTFVGNGPFKLTEWKHDDSITMEKSDTYWDKDTVKLDKVKWAMVSDRNTDYQMFQSGELDTAY--VPAELSDQLLDQ--DNVNIVDQAGLYFYRFNVNMEPFQNENIRKAFAMAVDQEEIVKYVTKNNEKPAHAFVSPGFTQPDGKDFREAGGDLIKP----------NESKAKQLLEKGMKEENYNKLPAITLTYSTKPEHKKIAEAIQQKLKNSLGVDVKLANMEWNVFLEDQKALKFQFSQSSFLPDYADPISFLEAFQTGNSMNRTGWANKEYDQLIKQAKNEADEKTRFSLMHQAEELLINEAPIIPVYFYNQVHLQNEQVKGIVRHPVGYIDLKWADKN
1B5H Chain:A ((7-497))-------------------------------------VQLADKQTLVRNNGSEVQSLDPHKIEGVPESNVS----RDLFEGLLISDVEGHPSPGVAEKWE-NKDFKVWTFHLRENAKWSDGTPVTAHDFVYSWQRLADPNTASPYASYLQYGHIANIDDIIAGKKPATDLGVKALDDHTFEVTLSEPVPYFYKLLVHPSVSPVPKSAVEKFGDKW-TQPANIVTNGAYKLKNWVVNERIVLERNPQYWDNAKTVINQVTYLPISSEVTDVNRYRSGEIDMTYNNMPIELFQKLKKEIPNEVRVDPYLCTYYYEINNQKAPFNDVRVRTALKLALDRDIIVNKVKNQGDLPAYSY-TPPYTD---------GAKLVEPEWFKWSQQKRNEEAKKLLAEAGFTAD---KPLTFDLLYNTSDLHKKLAIAVASIWKKNLGVNVNLENQEWKTFLDTRHQGTFDVARAGWCADYNEPTSFLNTMLSDSSNNTAHYKSPAFDKLIADTLKVADDTQRSELYAKAEQQLDKDSAIVPVYYYVNARLVKPWVGG-----------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1B5H.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
Monomeric PKB - chain A - contact count / total energy / energy per contact / energy per residue : 2625 -105749 -40.29 -225.00
target 2D structure prediction score : 0.68
Monomeric hydrophicity matching model chain A : 0.75

3D Compatibility (PKB) : -40.29
2D Compatibility (Sec. Struct. Predict.) : 0.68
1D Compatibility (Hydrophobicity) : 0.75
QMean score : 0.492

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1B5H.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1B5H-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1B5H.pdb: