Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMHTNTGFPADFLWGGAAAANQFEGAYNVDGKGLSVQDVTPKGGFGHITDGPTPDNLKLEGIDFYHRYKDDVKLFAEMGFKVFRTSIAWSRIFPNGDETEPNEAGLQFYDDLFDELLAHNIEPLITLSHYETPLHLSKTYDGWVNRKMIDFYENYVRTVFNRYKGKVKYWLTFNEINSILHAPFMSGGISTSPDKLSQKDLYQAVHHELVASALATKIGHEIMPEAQIGCMVLAMPT-YPL-TSNPDDIIAV-MEAERKNYFFSDVHVRGTYPGY----MKRYFRENNIELDVTEEDLEIL---KNTVDFISFSYYMS--------TTETADESKRKAGAGN-----ILGGVQNPYLEASEWGWQIDPQGLRVVLNEFWDRYQ--KPLFIVENGLGAIDQLEKDENGNYTVNDDYRINYLSAHLSQVKEAIKDGVDLMGYTSWGCIDLVSASTAEMKKRYGFIYVDRNNDGTGTLNRYKKKSFDWYKNVIATNGEDL
4PBG Chain:B ((5-465))------LPKDFIFGGATAAYQAEGATHTDGKGPVAWDKYLEDNYWYTAEPAS---------DFYHKYPVDLELAEEYGVNGIRISIAWSRIFPTG-YGEVNEKGVEFYHKLFAECHKRHVEPFVTLHHFDTPEALHSNGD-FLNRENIEHFIDYAAFCFEEFP-EVNYWTTFNEIGPIGDGQYLVGKFPPGI-KYDLAKVFQSHHNMMVSHARAVKLYKDKGYKGEIG-VVHALPTKYPYDPENPADVRAAELEDIIHNKFILDATYLGHYSDKTMEGVNHILAENGGELDLRDEDFQALDAAKDLNDFLGINYYMSDWMQAFDGETEIIHNGKGEKGSSKYQIKGVGRRVAPDYVPRTDWDWIIYPEGLYDQIMRVKNDYPNYKKIYITCNGLGY-----KDEFVDNTVYDDGRIDYVKQHLEVLSDAIADGANVKGYFIWSLMDVFSWSNG-YEKRYGLFYVDFD-----TQERYPKKSAHWYKKLAETQ----


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 4PBG.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -165405 for 3789 contacts (-43.7/contact) +
2D Compatibility (PS) -45474 + (NN) -10648 + (LL) 136
1D Compatibility (HY) -29600 + (ID) 8400
Total energy: -259391.0 ( -68.46 by residue)
QMean score : 0.522

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_4PBG.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-4PBG-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_4PBG.pdb: