Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMSGVSEPLSRVKLGTLRRPEGPAEPMVVVPVDVEKEDVRILKVCFYSNSFNPGKNFKLVKCTVQTEIREIITSILLSGRIGPNIRLAECYGLRLKHMKSDEIHWLHPQMTVGEVQDKYECLHVEAEWRYDLQIRYLPEDFMESLKEDRTTLLYFYQQLRNDYMQRYASKVSEGMALQLGCLELRRFFKDMPHNALDKKSNFELLEKEVGLDLFFPKQMQENLKPKQFRKMIQQTFQQYASLREEECVMKFFNTLAGFANIDQETYRCELIQGWNITVDLVIGPKGIRQLTSQDAKPTCLAEFKQIRSIRCLPLEEGQAVLQLGIEGAPQALSIKTSSLAEAENMADLIDGYCRLQGEHQGSLIIHPRKDGEKRNSLPQIPMLNLEARRSHLSESCSIESDIYAEIPDETLRRPGGPQYG---IAREDVVLNRILGEGFFGEVYEGVYTNHKGEKINVAVKTCKKDCTLDNKEKFMSEAVIMKNLDHPHIVKLIGIIEEEP-TWIIMELYPYGELGHYL-ERNKNSLKVLTLVLYSLQICKAMAYLESINCVHRDIAVRNILVASPECVKLGDFGLSRYIEDEDYYKASVTRLPIKWMSPESINFRRFTTASDVWMFAVCMWEILSFGKQPFFWLENKDVIGVLEKGDRLPKPDLCPPVLYTLMTRCWDYDPSDRPRFTELVCSLSDVYQMEKDIAMEQERNARYRTPKILEPTAFQEPPPKPSRPKYRPPPQTNLLAPKLQFQVPEGLCASSPTLTSPMEYPSPVNSLHTPPLHRHNVFKRHSMREEDFIQPSSREEAQQLWEAEKVKMRQILDKQQKQMVEDYQWLRQEEKSLDPMVYMNDKSPLTPEKEVGYLEFTGPPQKPPRLGAQSIQPTANLDRTDDLVYLNVMELVRAVLELKNELCQLPPEGYVVVVKNVGLTLRKLIGSVDDLLPSLPSSSRTEIEGTQKLLNKDLAELINKMRLAQQNAVTSLSEECKRQMLTASHTLAVDAKNLLDAVDQAKVLANLAHPPAE
3K5V Chain:A ((5-286))----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PSSPNYDKWEMERTDITMKHKLGGGQYGEVYEGVWKKYS---LTVAVKTLKED-M--EVEEFLKEAAVMKEIKHPNLVQLLGVCTREPPFYIITEFMTYGNLLDYLRECNRQEVSAVVLLYMATQISSAMEYLEKKNFIHRDLAARNCLVGENHLVKVADFGLSRLMTGDTYTAHAGAKFPIKWTAPESLAYNKFSIKSDVWAFGVLLWEIATYGMSPYPGIDLSQVYELLEKDYRMERPEGCPEKVYELMRACWQWNPSDRPSFAEIHQAFETMFQ-ESSISDEVEK--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3K5V.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -197158 for 2127 contacts (-92.7/contact) +
2D Compatibility (PS) -29470 + (NN) -19440 + (LL) 50924
1D Compatibility (HY) -28800 + (ID) 5750
Total energy: -229694.0 ( -107.99 by residue)
QMean score : 0.548

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3K5V.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3K5V-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3K5V.pdb: