Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMHTNTGFPADFLWGGAAAANQFEGAYNVDGKGLSVQDVTPKGGFGHITDGPTPDNLKLEGIDFYHRYKDDVKLFAEMGFKVFRTSIAWSRIFPNGDETEPNEAGLQFYDDLFDELLAHNIEPLITLSHYETPLHLSKTYDGWVNRKMIDFYENYVRTVFNRYKGKVKYWLTFNEINSILHAPFMSGGISTSPDKLSQKDLYQAVHHELVASALATKIGHEIMPEAQIGCMVLAMPT-YPL-TSNPDDIIAV-MEAERKNYFFSDVHVRGTYPGY----MKRYFRENNIELDVTEEDLEIL---KNTVDFISFSYYMS--------TTETADESKRKAGAGN-----ILGGVQNPYLEASEWGWQIDPQGLRVVLNEFWDRYQ--KPLFIVENGLGAIDQLEKDENGNYTVNDDYRINYLSAHLSQVKEAIKDGVDLMGYTSWGCIDLVSASTAEMKKRYGFIYVDRNNDGTGTLNRYKKKSFDWYKNVIATNGEDL
4PBG Chain:A ((5-465))------LPKDFIFGGATAAYQAEGATHTDGKGPVAWDKYLEDNYWYTAEPAS---------DFYHKYPVDLELAEEYGVNGIRISIAWSRIFPTG-YGEVNEKGVEFYHKLFAECHKRHVEPFVTLHHFDTPEALHSNGD-FLNRENIEHFIDYAAFCFEEFP-EVNYWTTFNEIGPIGDGQYLVGKFPPGI-KYDLAKVFQSHHNMMVSHARAVKLYKDKGYKGEIG-VVHALPTKYPYDPENPADVRAAELEDIIHNKFILDATYLGHYSDKTMEGVNHILAENGGELDLRDEDFQALDAAKDLNDFLGINYYMSDWMQAFDGETEIIHNGKGEKGSSKYQIKGVGRRVAPDYVPRTDWDWIIYPEGLYDQIMRVKNDYPNYKKIYITCNGLGY-----KDEFVDNTVYDDGRIDYVKQHLEVLSDAIADGANVKGYFIWSLMDVFSWSNG-YEKRYGLFYVDFD-----TQERYPKKSAHWYKKLAETQ----


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 4PBG.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -163240 for 3793 contacts (-43.0/contact) +
2D Compatibility (PS) -45936 + (NN) -14421 + (LL) 136
1D Compatibility (HY) -29600 + (ID) 8400
Total energy: -261461.0 ( -68.93 by residue)
QMean score : 0.523

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_4PBG.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-4PBG-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_4PBG.pdb: