Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMCSLAAGNGRGAELGPEPLELSDSGDDAGWEDEDADTEPAHGRQHTPCLFCDRLFASAEETFSHCKLEHQFNIDSMVHKHGLEFYGYIKLINFIRLKNPTVEYMNSIYNPVPWEKDEYLKPVLEDDLLLQFDVEDLYEPVSTPFSYPNGLSESASVVEKLKHMEARALSAEAALARAREDLQKMKQFAQDFVMNVDVRTCSSTTTIADLQEDEDGVYFSSYGHYGIHEEMLKDKVRTESYRDFIYQNPHIFKDKVVLDVGCGTGILSMFAAKVGAKKVIAVDQSEILYQAMDIIRLNKLEDTIVLIKGKIEEVSLPVEKVDVIISEWMGYFLLFESMLDSVLYAKSKYLAKGGSVYPDICTISLVAVSDVSKHADRIAFWDDVYGFNMSCMKKAVIPEAVVEVVDHKTLISDPCDIKMDGKHIDCHTTSISDLEFSSDFTLRTTKTAMCTAVAGYFDIYFEKNCHNRVVFSTGPQSTKTHWKQTVFLLEKPFPVKAGEALKGKITVHKNKKDPRSLIVTLTLNSSTQTYSLQ
1OR8 Chain:A ((28-331))------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HFGIHEEMLKDEVRTLTYRNSMFHNRHLFKDKVVLDVGSGTGILCMFAAKAGARKVIGIECSSISDYAVKIVKANKLDHVVTIIKGKVEEVELPVEKVDIIISEWMGYCLFYESMLNTVLHARDKWLAPDGLIFPDRATLYVTAIEDRQYKDYKIHWWENVYGFDMSCIKDVAIKEPLVDVVDPKQLVTNACLI----KEVDIYTVKVEDLTFTSPFCLQVKRNDYVHALVAYFNIEFTR-CHKRTGFSTSPESPYTHWKQTVFYMEDYLTVKTGEEIFGTIGMRPNAKNNRDLDFTIDLDFKGQLCEL-


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1OR8.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -250418 for 2522 contacts (-99.3/contact) +
2D Compatibility (PS) -32715 + (NN) -10042 + (LL) 13460
1D Compatibility (HY) -35200 + (ID) 7550
Total energy: -322465.0 ( -127.86 by residue)
QMean score : 0.495

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1OR8.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1OR8-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1OR8.pdb: