Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMEHQKRSPFPKDFLWGSASAAYQIEGAWDADGKGKSVWDEYV--------RIPGTTFKGT--NGDVAVDHYHRYKEDVKLMADAGLKAYRFSIAWTRIFPNG-KGEVNEAGLQFYDNLIDELLKYDIEPLVTLYHWDIPQALFDEYGGWESRQVIEDFTNYSTTLFKRYGDRVKYWVSLNE-------QNIFVGMGYGQALHPPKVSDPKRMYAVNHIANLANASVIKAFHEIVPDGKIGPSFAYTPHYPIDTDPKNVQAADDAEELNSYFWMDMYAFGRYPKAVWKYLEENDIAPVIEDGDMELLASAKPDFMGVNYYQSATVAYNPLDGVGQNNE-MNFTGKKGSTKETGVPGVYKKVVNPFVKTTNWDWTIDPKGLQIALRRINSRYALPILITENGLGEFDKL-VDGEVNDDYRIDYLSAHATAIRDAI-SDGVDMLGYCTWSFTDLLSWLNG-YQKRYGFVYVDRDVEDDAPMTRIPKKSYYWYKQVIETNGADL
4GPN Chain:A ((5-480))------SKLPENFLWGGAVAAHQLEGGWQEGGKGISVADVMTAGRHGVAREITAGVLEGKYYPNHEAIDFYHHYKEDVKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAEPNEAGLQFYDDLFDECLKYGIEPVVTLSHFELPYHLVTEYGGFTNRKVIDFFVHFAEVCFRRYKDKVKYWMTFNEINNQANYQEDFAPFTNSGIVYKEGDDREAIMYQAAHYELVASARAVKIGHAINPNLNIGCMVAMCPIYPATCNPKDILMAQKAMQ-KRYYFADVHVHGFYPEHIFKYWERKAIKVDFTERDKKDLFEGTVDYIGFSYYMSFVI-----DAHRENNPYYDYLETEDLVK------------NPYVKASDWDWQIDPQGLRYALNWFTDMYHLPLFIVQNGFGAIDQVEADGMVHDDYRIDYLGAHIKEMIKAVDEDGVELMGYTPWGCIDLVSAGTGEMRKRYGFIYVDKDDEGKGTLKRSPKLSFNWYKEVIASNGDDI


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 4GPN.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -184094 for 3975 contacts (-46.3/contact) +
2D Compatibility (PS) -48420 + (NN) -16185 + (LL) 1668
1D Compatibility (HY) -40400 + (ID) 9900
Total energy: -297331.0 ( -74.80 by residue)
QMean score : 0.516

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_4GPN.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-4GPN-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_4GPN.pdb: