Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMTYKFPENFWWGSAASGPQTEGAADVDGRKPSIWDHWYKIEPGRFFNDVGPTNTSNFYYQYKEDIALMKQTGHNSFRTSIQWSRLIPDGIGEVNPKAVDFYNRVIDEMLANDVEPFMNLYHFDMPMSMQEKGGFESREVVDAYATFAKTCFELFGDRVKHWFTFNEPIVPVEAGYLYDMHYPNVVDFKRATQVAYHTTLAHALAVKEFHALEIPEGQIGIILNLTPSYPRSQNPADLKAAHIADLIFNRSFLDPVTKGEFPTDLVEIIREHDALPEYTEEDLAIIKNNIIDILGVNYYQPRRVKAKEYAAHPDAPFMPEHLFDNYEMPYRKMNPYRGWEIFERAIYDIAINLRDNYDNIPFFISENGMGVEGESRYRNADGMIEDTYRIDFIKSHLKWLHKAIEEGANCHGYHLWTFMDCWSWANAYKNRYGLVEVDLDNDFKRTVKASGHWYKELAENNGFED
4PTX Chain:A ((7-449))----FPEDFIWGAATSSYQIEGAFNEDGKGESIWDR-FSHTPGKIENGDTGDIACDHYHLYREDIELMKEIGIRSYRFSTSWPRILPEGKGRVNQKGLDFYKRLVDNLLKANIRPMITLYHWDLPQALQDKGGWTNRDTAKYFAEYARLMFEEFNGLVDLWVTHNEPWVVAFEGHAFGNHAPGTKDFKTALQVAHHLLLSHGMAVDIFREEDLP-GEIGITLNLTPAYPAGDSEKDVKAASLLDDYINAWFLSPVFKGSYPEELHHIYEQNLGAFTTQPGDMDIISRD-IDFLGINYYSRMVVRHK-----PGDNLFNAEVVKMEDRPSTEM----GWEIYPQGLYDILVRVNKEYTDKPLYITENGAAFDDK---LTEEGKIHDEKRINYLGDHFKQAYKALKDGVPLRGYYVWSLMDNFEWAYGYSKRFGLIYVDYENGNRRFLKDSALWYREVIEKGQV--


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 4PTX.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -197428 for 3943 contacts (-50.1/contact) +
2D Compatibility (PS) -47798 + (NN) -26676 + (LL) 1572
1D Compatibility (HY) -33200 + (ID) 8600
Total energy: -312130.0 ( -79.16 by residue)
QMean score : 0.541

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_4PTX.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-4PTX-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_4PTX.pdb: