Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMFNLQKGFPENFKWGSSTNAQQFEGGYKEGGKGLSIADV---------RVIPDMPDESDFESFKTASDHYHHYKEDIAYYGEMGFQIYRFTMAWSRIFPNGDETEPNDAGVEFYSNMLAELEKYNIEPVVTLYAYDMPLQLLEKYNGWLDRAIIKDYLHYVETVVKLFKGRVKYWVPFNEQN-----------FISIDSEYMSGYRAKNKAEVFQIQHHFNLCYAEATKLVHQIDPDAKVGGNIGNICP-YPMTCKPEDVEASDKVAQQLGYAYGDIYFRGYYPKYFLKEYEGVDFEQIILDDDLTIIKSSEPDFMSLTYYMSSAIEAKGEEE-----VVVMNGIKAPNPYCETTEWGWTIDPYGFKHYLQEFYHRYQLPILILENGMGARDEKNTDDTIDDTYRIDYLASHIARMQEAV-EEGCEIIGYLTWSATDLYSTREG-FEKRYGFVYVDKDN----SYKRLKKKSFYWYKKVIETNGNDLNY
4F79 Chain:A ((3-480))---AMSKLPENFLWGGAVAAHQLEGGWQEGGKGISVADVMTAGRHGVAREITAGVLEGKYYPNHEAIDFYHHYKEDVKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAEPNEAGLQFYDDLFDECLKYGIEPVVTLSHFELPYHLVTEYGGFTNRKVIDFFVHFAEVCFRRYKDKVKYWMTFNEINNQANYQEDFAPFTNSGIVYKEG--DDREAIMYQAAHYELVASARAVKIGHAINPNLNIGCMVA-MCPIYPATCNPKDILMAQK-AMQKRYYFADVHVHGFYPEHIFKYWERKAIKVDFTERDKKDLFEGTVDYIGFSYYMSFVIDAHRENNPYYDYLETEDLVK--NPYVKASDWDWQIDPQGLRYALNWFTDMYHLPLFIVQNGFGAIDQVEADGMVHDDYRIDYLGAHIKEMIKAVDEDGVELMGYTPWGCIDLVSAGTGEMRKRYGFIYVDKDDEGKGTLKRSPKLSFNWYKEVIASNGDDI--


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 4F79.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -163408 for 3902 contacts (-41.9/contact) +
2D Compatibility (PS) -46882 + (NN) -15240 + (LL) 580
1D Compatibility (HY) -38800 + (ID) 9350
Total energy: -273100.0 ( -69.99 by residue)
QMean score : 0.503

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_4F79.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-4F79-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_4F79.pdb: