Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMAAVILESIFLKRSQQKKKTSPLNFKKRLFLLTVHKLSYYEYDFERGRRGSKKGSIDVEKITCVETVVPEKNPPPERQIPRRGEESSEMEQISIIERFPYPFQVVYDEGPLYVFSPTEELRKRWIHQLKNVIRYNSDLVQKYHPCFWIDGQYLCCSQTAKNAMGCQILENRNGSLKPGSSHRKTKKPLPPTPEEDQILKKPLPPEPAAAPVSTSELKKVVALYDYMPMNANDLQLRKGDEYFILEESNLPWWRARDKNGQEGYIPSNYVTEAEDSIEMYEWYSKHMTRSQAEQLLKQEGKEGGFIVRDSSKAGKYTVSVFAKSTGDPQGVIRHYVVCSTPQSQYYLAEKHLFSTIPELINYHQHNSAGLISRLKYPVSQQNKNAPSTAGLGYGSWEIDPKDLTFLKELGTGQFGVVKYGKWRGQYDVAIKMIKEGSMSEDEFIEEAKVMMNLSHEKLVQLYGVCTKQRPIFIITEYMANGCLLNYLREMRHRFQTQQLLEMCKDVCEAMEYLESKQFLHRDLAARNCLVNDQGVVKVSDFGLSRYVLDDEYTSSVGSKFPVRWSPPEVLMYSKFSSKSDIWAFGVLMWEIYSLGKMPYERFTNSETAEHIAQGLRLYRPHLASEKVYTIMYSCWHEKADERPTFKILLSNILDVMDEES
3V5J Chain:B ((4-263))------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IDPSELTFVQEIGSG--GLVHLGYWLNKDKVAIKTI----MSEEDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQAPICLVFEFMEHGCLSDYLRTQRGLFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDF-------------------PVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRSNSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAEIAE---


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3V5J.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -179276 for 1840 contacts (-97.4/contact) +
2D Compatibility (PS) -25266 + (NN) -12631 + (LL) 24764
1D Compatibility (HY) -30800 + (ID) 6700
Total energy: -229909.0 ( -124.95 by residue)
QMean score : 0.687

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3V5J.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3V5J-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3V5J.pdb: