Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMEHQKRSPFPKDFLWGSASAAYQIEGAWDADGKGKSVWDEYV--------RIPGTTFKGT--NGDVAVDHYHRYKEDVKLMADAGLKAYRFSIAWTRIFPNG-KGEVNEAGLQFYDNLIDELLKYDIEPLVTLYHWDIPQALFDEYGGWESRQVIEDFTNYSTTLFKRYGDRVKYWVSLNE-------QNIFVGMGYGQALHPPKVSDPKRMYAVNHIANLANASVIKAFHEIVPDGKIGPSFAYTPHYPIDTDPKNVQAADDAEELNSYFWMDMYAFGRYPKAVWKYLEENDIAPVIEDGDMELLASAKPDFMGVNYYQSATVAYNPLDGVGQNNE-MNFTGKKGSTKETGVPGVYKKVVNPFVKTTNWDWTIDPKGLQIALRRINSRYALPILITENGLGEFDKL-VDGEVNDDYRIDYLSAHATAIRDAI-SDGVDMLGYCTWSFTDLLSWLNG-YQKRYGFVYVDRDVEDDAPMTRIPKKSYYWYKQVIETNGADL
3PN8 Chain:A ((5-480))------SKLPENFLWGGAVAAHQLEGGWQEGGKGISVADVMTAGRHGVAREITAGVLEGKYYPNHEAIDFYHHYKEDVKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAEPNEAGLQFYDDLFDECLKYGIEPVVTLSHFELPYHLVTEYGGFTNRKVIDFFVHFAEVCFRRYKDKVKYWMTFNEINNQANYQEDFAPFTNSGIVYKEGDDREAIMYQAAHYELVASARAVKIGHAINPNLNIGCMVAMCPIYPATCNPKDILMAQKAMQ-KRYYFADVHVHGFYPEHIFKYWERKAIKVDFTERDKKDLFEGTVDYIGFSYYMSFVI-----DAHRENNPYYDYLETEDLVK------------NPYVKASDWDWQIDPQGLRYALNWFTDMYHLPLFIVENGFGAIDQVEADGMVHDDYRIDYLGAHIKEMIKAVDEDGVELMGYTPWGCIDLVSAGTGEMRKRYGFIYVDKDDEGKGTLKRSPKLSFNWYKEVIASNGDDI


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3PN8.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -184892 for 4012 contacts (-46.1/contact) +
2D Compatibility (PS) -48442 + (NN) -14232 + (LL) 1668
1D Compatibility (HY) -40400 + (ID) 9950
Total energy: -296248.0 ( -73.84 by residue)
QMean score : 0.527

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3PN8.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3PN8-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3PN8.pdb: