Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKEKDWWKKSVVYQIYPKSFNDSNGDGVGDIQGIIEKLDYLKELGVDVIWLSPVYDSPQDDNGYDIRDYQKIYEEYGDMATFDQLLQGLHDRDMKLVMDLVVNHTSDEHKWFEESRKSKDNPYRDYYFWR-------EENEI--NNWGSIFSGPAWELDEKTGEYYLHLFSKKQPDLNWENPKLRQDVY-NMMKFWLDKGIDGFRMDVINFISKNTDFPDGPVPDGQIYGDAGNDFC-NGPRIHEFLQEMNQEVTSKY----DVMTVGEMPGASTTDAQIYTNPANNEVDMIFTFEHMNLDSDSDNKWDLKPIYLPDLKENMSEWQVALQE-----NG---WNSLYWNNHDQPRIVSRFGNDN-RFRVRSAKMLATCLHMMKGTPYIYQGEEIGMTNVHFETLDDYRDIETLNMYKERKEQ-GHSHESI---MQSIYTKGRDNARTPYQWDNSE-NAGFT--TGTPWLKVNPRYTE-INNEEALKNPDSIFYYYQNLIKLRKTTEIITTGNY--RLLLPKDEAIFAYERYTENEKLVVLCNFTEEEQVISDETILNEIQKGSVLVNNVP----NIIEGTLRPYEAIVYQIK
3AXH Chain:A ((11-586))--EPKWWKEATFYQIYPASFKDSNDDGWGDMKGIASKLEYIKELGADAIWISPFYDSPQDDMGYDIANYEKVWPTYGTNEDCFALIEKTHKLGMKFITDLVINHCSSEHEWFKESRSSKTNPKRDWFFWRPPKGYDAEGKPIPPNNWKSYFGGSAWTFDEKTQEFYLRLFCSTQPDLNWENEDCRKAIYESAVGYWLDHGVDGFRIDVGSLYSKVVGLPDAPVVDKNSTWQSSDPYTLNGPRIHEFHQEMNQFIRNRVKDGREIMTVGAMQHASDETKRLYTSASRHELSELFNFSHTDVGTSPLFRYNLVPFELKD-------WKIALAELFRYINGTDCWSTIYLENHDQPRSITRFGDDSPKNRVISGKLLSVLLSALTGTLYVYQGQELGQINFKNWPVEKYEDVEIRNNYNAIKEEHGENSEEMKKFLEAIALISRDHARTPMQWSREEPNAGFSGPSAKPWFYLNDSFREGINVEDEIKDPNSVLNFWKEALKFRKAHKDITVYGYDFEFIDLDNKKLFSFTKKYNNKTLFAALNFSSD---ATDFKIPNDDSSFKLEFGNYPKKEVDASSRTLKPWEGRIY---


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3AXH.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -93269 for 4680 contacts (-19.9/contact) +
2D Compatibility (PS) -58699 + (NN) -35909 + (LL) 1624
1D Compatibility (HY) -44400 + (ID) 11800
Total energy: -242453.0 ( -51.81 by residue)
QMean score : 0.426

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3AXH.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3AXH-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3AXH.pdb: