Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMTKKVGLLVMAYGTPYKDEDIERYYTDI-------RHGHKPSEEMIADLRGRYHAIGGLSPLAKITEAQAYGLEKALNDSQDEVEFKAYIGLKHIEPFIEDAVEAMHKDGIEEAISIVLAPHYSSFSVEAYNKRAKEAADKLGGPRINAINDWYKQPKFIQMWADRINETAKQIPADELLDTVLIVSAHSLPEKIKQHNDPYPNQLQETADFIFEKVVVPHYALGWQSEGKTGEPWLGPDVQDLTRELYGREKYKHFIYTPVGFVAEHLEVLYDNDYECKVVTDEV--GAAYHRPPMPNSDPEFLEVLRTVVWEKYSN
1DOZ Chain:A ((1-309))SRKKMGLLVMAYGTPYKEEDIERYYTHIRRGRKPE-------PEMLQDLKDRYEAIGGISPLAQITEQQAHNLEQHLNEIQDEITFKAYIGLKHIEPFIEDAVAEMHKDGITEAVSIVLAPHFSTFSVQSYNKRAKEEAEKLGGLTITSVESWYDEPKFVTYWVDRVKETYASMPEDERENAMLIVSAHSLPEKIKEFGDPYPDQLHESAKLIAEGAGVSEYAVGWQSEGNTPDPWLGPDVQDLTRDLFEQKGYQAFVYVPVGFVADHLEVLYDNDYECK-VVTDDIGA-SYYRPEMPNAKPEFIDALATVVLKKLGR


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1DOZ.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -137473 for 2517 contacts (-54.6/contact) +
2D Compatibility (PS) -33049 + (NN) -18013 + (LL) 248
1D Compatibility (HY) -34000 + (ID) 9750
Total energy: -232037.0 ( -92.19 by residue)
QMean score : 0.566

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1DOZ.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1DOZ-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1DOZ.pdb: