Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMGSNKSKPKDASQRRRSLEPSENVHGAGGAFPASQTPSKPASADGHRGPSAAFVPPAAEPKLFGGFNSSDTVTSPQRAGPLAGGVTTFVALYDYESRTETDLSFKKGERLQIVNNTRKVDVREGDWWLAHSLSTGQTGYIPSNYVAPSDSIQAEEWYFGKITRRESERLLLNAENPRGTFLVRESETTKGAYCLSVSDFDNAKGLNVKHYKIRKLDSGGFYITSRTQFNSLQQLVAYYSKHADGLCHRLTTVCPTSKPQTQGLAKDAWEIPRESLRLEVKLGQGCFGEVWMGTWNGTTRVAIKTLKPGTMSPEAFLQEAQVMKKLRHEKLVQLYAVVSEEPIYIVTEYMNKGSLLDFLKGETGKYLRLPQLVDMSAQIASGMAYVERMNYVHRDLRAANILVGENLVCKVADFGLARLIEDNEYTARQGAKFPIKWTAPEAALYGRFTIKSDVWSFGILLTELTTKGRVPYPGMVNREVLDQVERGYRMPCPPECPESLHDLMCQCWRKEPEERPTFEYLQAFLEDYFTSTEPQYQPGENL
4MXO Chain:A ((10-286))------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KDAWEIPRESLRLEVKLGQGCFGEVWMGTWNGTTRVAIKTLKPGTMSPEAFLQEAQVMKKLRHEKLVQLYAVVSEEPIYIVTEYMSKGSLLDFLKGETGKYLRLPQLVDMAAQIASGMAYVERMNYVHRDLRAANILVGENLVCKVADFGLARLIE-----------FPIKWTAPEAALYGRFTIKSDVWSFGILLTELTTKGRVPYPGMVNREVLDQVERGYRMPCPPECPESLHDLMCQCWRKEPEERPTFEYLQAFLEDYFTSTEPQYQPGENL


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 4MXO.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -170031 for 2134 contacts (-79.7/contact) +
2D Compatibility (PS) -28459 + (NN) -16404 + (LL) 12340
1D Compatibility (HY) -40800 + (ID) 13200
Total energy: -256554.0 ( -120.22 by residue)
QMean score : 0.000

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_4MXO.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-4MXO-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_4MXO.pdb: