Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMFNLQKGFPENFKWGSSTNAQQFEGGYKEGGKGLSIADV---------RVIPDMPDESDFESFKTASDHYHHYKEDIAYYGEMGFQIYRFTMAWSRIFPNGDETEPNDAGVEFYSNMLAELEKYNIEPVVTLYAYDMPLQLLEKYNGWLDRAIIKDYLHYVETVVKLFKGRVKYWVPFNEQN-----------FISIDSEYMSGYRAKNKAEVFQIQHHFNLCYAEATKLVHQIDPDAKVGGNIGNICPYPMTCKPEDVEASDKVAQQLGYAYGDIYFRGYYPKYFLKEYEGVDFEQIILDDDLTIIKSSEPDFMSLTYYMSSAIEAKGEEE-----VVVMNGIKAPNPYCETTEWGWTIDPYGFKHYLQEFYHRYQLPILILENGMGARDEKNTDDTIDDTYRIDYLASHIARMQEAV-EEGCEIIGYLTWSATDLYSTREG-FEKRYGFVYVDKDN----SYKRLKKKSFYWYKKVIETNGNDLNY
3PN8 Chain:A ((3-480))---AMSKLPENFLWGGAVAAHQLEGGWQEGGKGISVADVMTAGRHGVAREITAGVLEGKYYPNHEAIDFYHHYKEDVKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAEPNEAGLQFYDDLFDECLKYGIEPVVTLSHFELPYHLVTEYGGFTNRKVIDFFVHFAEVCFRRYKDKVKYWMTFNEINNQANYQEDFAPFTNSGIVYKEG--DDREAIMYQAAHYELVASARAVKIGHAINPNLNIGCMVAMCPIYPATCNPKDILMAQKAMQKR-YYFADVHVHGFYPEHIFKYWERKAIKVDFTERDKKDLFEGTVDYIGFSYYMSFVIDAHRENNPYYDYLETEDLVK--NPYVKASDWDWQIDPQGLRYALNWFTDMYHLPLFIVENGFGAIDQVEADGMVHDDYRIDYLGAHIKEMIKAVDEDGVELMGYTPWGCIDLVSAGTGEMRKRYGFIYVDKDDEGKGTLKRSPKLSFNWYKEVIASNGDDI--


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3PN8.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -167486 for 3950 contacts (-42.4/contact) +
2D Compatibility (PS) -47089 + (NN) -14255 + (LL) 296
1D Compatibility (HY) -37600 + (ID) 9250
Total energy: -275384.0 ( -69.72 by residue)
QMean score : 0.501

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3PN8.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3PN8-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3PN8.pdb: