Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMCSLAAGNGRGAELGPEPLELSDSGDDAGWEDEDADTEPAHGRQHTPCLFCDRLFASAEETFSHCKLEHQFNIDSMVHKHGLEFYGYIKLINFIRLKNPTVEYMNSIYNPVPWEKDEYLKPVLEDDLLLQFDVEDLYEPVSTPFSYPNGLSESASVVEKLKHMEARALSAEAALARAREDLQKMKQFAQDFVMNVDVRTCSSTTTIADLQEDEDGVYFSSYGHYGIHEEMLKDKVRTESYRDFIYQNPHIFKDKVVLDVGCGTGILSMFAAKVGAKKVIAVDQSEILYQAMDIIRLNKLEDTIVLIKGKIEEVSLPVEKVDVIISEWMGYFLLFESMLDSVLYAKSKYLAKGGSVYPDICTISLVAVSDVSKHADRIAFWDDVYGFNMSCMKKAVIPEAVVEVVDHKTLISDPCDIKMDGKHIDCHTTSISDLEFSSDFTLRTTKTAMCTAVAGYFDIYFEKNCHNRVVFSTGPQSTKTHWKQTVFLLEKPFPVKAGEALKGKITVHKNKKDPRSLIVTLTLNSSTQTYSLQ
3Q7E Chain:A ((37-340))------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HFGIHEELLKDEVRTLTYRNSMFHNRHLFKDKVVLDVGSGTGILCMFAAKAGARKVIGIECSSISDYAVKIVKANKLDHVVTIIKGKVEEVELPVEKVDIIISEWMGYCLFYESMLNTVLHARDKWLAPDGLIFPDRATLYVTAIEDRQYKDYKIHWWENVYGFDMSCIKDVAIKEPLVDVVDPKQLVTNACLI----KEVDIYTVKVEDLTFTSPFCLQVKRNDYVHALVAYFNIEFTR-CHKRTGFSTSPESPYTHWKQTVFYMEDYLTVKTGEEIFGTIGMRPNAKNNRDLDFTIDLDFKGQLCEL-


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3Q7E.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -249565 for 2492 contacts (-100.1/contact) +
2D Compatibility (PS) -32920 + (NN) -7456 + (LL) 13460
1D Compatibility (HY) -35200 + (ID) 7600
Total energy: -319281.0 ( -128.12 by residue)
QMean score : 0.493

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3Q7E.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3Q7E-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3Q7E.pdb: