Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMSGPVPSRARVYTDVNTHRPREYWDYESHVVEWGNQDDYQLVRKLGRGKYSEVFEAINITNNEKVVVKILKPVKKKKIKREIKILENLRGGPNIITLADIVKDPVSRTPALVFEHVNNTDFKQLYQTLTDYDIRFYMYEILKALDYCHSMGIMHRDVKPHNVMIDHEHRKLRLIDWGLAEFYHPGQEYNVRVASRYFKGPELLVDYQMYDYSLDMWSLGCMLASMIFRKEPFFHGHDNYDQLVRIAKVLGTEDLYDYIDKYNIELDPRFNDILGRHSRKRWERFVHSENQHLVSPEALDFLDKLLRYDHQSRLTAREAMEHPYFYTVVKDQARMGSSSMPGGSTPVSSANMMSGISSVPTPSPLGPLAGSPVIAAANPLGMPVPAAAGAQQ
2OXY Chain:B ((2-322))------SKARVYADVNVLRPKEYWDYEALTVQWGEQDDYEVVRKVGRGKYSEVFEGINVNNNEKCIIKILKPVKKKKIKREIKILQNLCGGPNIVKLLDIVRDQHSKTPSLIFEYVNNTDFKVLYPTLTDYDIRYYIYELLKALDYCHSQGIMHRDVKPHNVMIDHELRKLRLIDWGLAEFYHPGKEYNVRVASRYFKGPELLVDLQDYDYSLDMWSLGCMFAGMIFRKEPFFYGHDNHDQLVKIAKVLGTDGLNVYLNKYRIELDPQLEALVGRHSRKPWLKFMNADNQHLVSPEAIDFLDKLLRYDHQERLTALEAMTHPYFQQVRAAENS----------------------------------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2OXY.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -232746 for 2556 contacts (-91.1/contact) +
2D Compatibility (PS) -33713 + (NN) -7280 + (LL) 1104
1D Compatibility (HY) -44400 + (ID) 12450
Total energy: -329485.0 ( -128.91 by residue)
QMean score : 0.768

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2OXY.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2OXY-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2OXY.pdb: