Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMGSNKSKPKDASQRRRSLEPSENVHGAGGAFPASQTPSKPASADGHRGPSAAFVPPAAEPKLFGGFNSSDTVTSPQRAGPLAGGVTTFVALYDYESRTETDLSFKKGERLQIVNNTRKVDVREGDWWLAHSLSTGQTGYIPSNYVAPSDSIQAEEWYFGKITRRESERLLLNAENPRGTFLVRESETTKGAYCLSVSDFDNAKGLNVKHYKIRKLDSGGFYITSRTQFNSLQQLVAYYSKHADGLCHRLTTVCPTSKPQTQGLAKDAWEIPRESLRLEVKLGQGCFGEVWMGTWNGTTRVAIKTLKPGTMSPEAFLQEAQVMKKLRHEKLVQLYAVVSE-EPIYIVTEYMNKGSLLDFLKGETGKYLRLPQLVDMSAQIASGMAYVERMNYVHRDLRAANILVGENLVCKVADFGLARLIEDNEYTARQGAKFPIKWTAPEAALYGRFTIKSDVWSFGILLTELTTKGRVPYPGMVNREVLDQVERGYRMPCPPECPESLHDLMCQCWRKEPEERPTFEYLQAFLEDYFTSTEPQYQPGENL
3GEN Chain:A ((16-281))------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------YGSWEIDPKDLTFLKELG---FGVVKYGKWRGQYDVAIKMIKEGSMSEDEFIEEAKVMMNLSHEKLVQLYGVCTKQRPIFIITEYMANGCLLNYLREM-RHRFQTQQLLEMCKDVCEAMEYLESKQFLHRDLAARNCLVNDQGVVKVSDFGLSRYVLDDEYTSSVGSKFPVRWSPPEVLMYSKFSSKSDIWAFGVLMWEIYSLGKMPYERFTNSETAEHIAQGLRLYRPHLASEKVYTIMYSCWHEKADERPTFKILLSNILDVMDE-----------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3GEN.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -170373 for 2120 contacts (-80.4/contact) +
2D Compatibility (PS) -28000 + (NN) -13507 + (LL) 12140
1D Compatibility (HY) -29600 + (ID) 5400
Total energy: -234740.0 ( -110.73 by residue)
QMean score : 0.367

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3GEN.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3GEN-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3GEN.pdb: