Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMSGPVPSRARVYTDVNTHRPREYWDYESHVVEWGNQDDYQLVRKLGRGKYSEVFEAINITNNEKVVVKILKPVKKKKIKREIKILENLRGGPNIITLADIVKDPVSRTPALVFEHVNNTDFKQLYQTLTDYDIRFYMYEILKALDYCHSMGIMHRDVKPHNVMIDHEHRKLRLIDWGLAEFYHPGQEYNVRVASRYFKGPELLVDYQMYDYSLDMWSLGCMLASMIFRKEPFFHGHDNYDQLVRIAKVLGTEDLYDYIDKYNIELDPRFNDILGRHSRKRWERFVHSENQHLVSPEALDFLDKLLRYDHQSRLTAREAMEHPYFYTVVKDQARMGSSSMPGGSTPVSSANMMSGISSVPTPSPLGPLAGSPVIAAANPLGMPVPAAAGAQQ
2OXY Chain:A ((2-322))------SKARVYADVNVLRPKEYWDYEALTVQWGEQDDYEVVRKVGRGKYSEVFEGINVNNNEKCIIKILKPVKKKKIKREIKILQNLCGGPNIVKLLDIVRDQHSKTPSLIFEYVNNTDFKVLYPTLTDYDIRYYIYELLKALDYCHSQGIMHRDVKPHNVMIDHELRKLRLIDWGLAEFYHPGKEYNVRVASRYFKGPELLVDLQDYDYSLDMWSLGCMFAGMIFRKEPFFYGHDNHDQLVKIAKVLGTDGLNVYLNKYRIELDPQLEALVGRHSRKPWLKFMNADNQHLVSPEAIDFLDKLLRYDHQERLTALEAMTHPYFQQVRAAENS----------------------------------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2OXY.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -230999 for 2558 contacts (-90.3/contact) +
2D Compatibility (PS) -33629 + (NN) -7164 + (LL) 1104
1D Compatibility (HY) -44400 + (ID) 12450
Total energy: -327538.0 ( -128.04 by residue)
QMean score : 0.775

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2OXY.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2OXY-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2OXY.pdb: