Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMSGPVPSRARVYTDVNTHRPREYWDYESHVVEWGNQDDYQLVRKLGRGKYSEVFEAINITNNEKVVVKILKPVKKKKIKREIKILENLRGGPNIITLADIVKDPVSRTPALVFEHVNNTDFKQLYQTLTDYDIRFYMYEILKALDYCHSMGIMHRDVKPHNVMIDHEHRKLRLIDWGLAEFYHPGQEYNVRVASRYFKGPELLVDYQMYDYSLDMWSLGCMLASMIFRKEPFFHGHDNYDQLVRIAKVLGTEDLYDYIDKYNIELDPRFNDILGRHSRKRWERFVHSENQHLVSPEALDFLDKLLRYDHQSRLTAREAMEHPYFYTVVKDQARMGSSSMPGGSTPVSSANMMSGISSVPTPSPLGPLAGSPVIAAANPLGMPVPAAAGAQQ
1ZOG Chain:A ((2-322))------SKARVYADVNVLRPKEYWDYEALTVQWGEQDDYEVVRKVGRGKYSEVFEGINVNNNEKCIIKILKPVKKKKIKREIKILQNLCGGPNIVKLLDIVRDQHSKTPSLIFEYVNNTDFKVLYPTLTDYDIRYYIYELLKALDYCHSQGIMHRDVKPHNVMIDHELRKLRLIDWGLAEFYHPGKEYNVRVASRYFKGPELLVDLQDYDYSLDMWSLGCMFAGMIFRKEPFFYGHDNHDQLVKIAKVLGTDGLNVYLNKYRIELDPQLEALVGRHSRKPWLKFMNADNQHLVSPEAIDFLDKLLRYDHQERLTALEAMTHPYFQQVRAAE------------------------------------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1ZOG.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -222922 for 2686 contacts (-83.0/contact) +
2D Compatibility (PS) -33679 + (NN) -7092 + (LL) 1392
1D Compatibility (HY) -44400 + (ID) 12450
Total energy: -319151.0 ( -118.82 by residue)
QMean score : 0.765

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1ZOG.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1ZOG-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1ZOG.pdb: