Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMTKFAQKTIYQVYPKSFYDTTGDGTGDIPGITAKLDYLQKLGIEMIWLNPFYPSPQNDNGYDIADYTAVDPLFGTMDDVTTLIKEAKKRNIGIMIDLVLNHTSTEHPWFKKALAG--DPFYRDFYYFRPAKADGSPPTNWVSKFGGNAWEKLPDSSEYYLHLYDVTQADLDWANPNVREALFAVVNFWIDKGVEGFRLDVLNVIAKPKFLEDDFEGDGRRF---YTDGPGIHAYLKELHERTFGDKPIITVGEMSSTDIDNCIRYSNPDEKELSMVFHFHHLKVDYPDGEKWRLADVNFENLKSIFHTWQVAMSDENGWDALFWNNHDQPRALGRFASDKPEHYYHSATLLGATIHFMRGTPFVYMGEEIGMMNPKFPTIDDYVDVETLNHF-DILQKNGLSEQEVMEIIKERSRDNSRTPMQWDDSQNAGFTTGTPWLKVADNANEINVQTALSNKTSIFYFYQKLIALRKEHPVIQTGDYTPYLTEEDSIIAYKRSNETTSLLSIHHFGSEKKKIQLPTEFLNAEVLLSNYERQRISS---ELELAPYETLTLIQ
4HOW Chain:A ((46-593))-TWWKQAVFYQVYPRSFKDTNGDGIGDLNGIIENLDYLKKLGIDAIWINPHYDSPNTDNGYDIRDYRKIMKEYGTMEDFDRLISEMKKRNMRLMIDIVINHTSDQHAWFVQSKSGKNNP-YRDYYFWRDGK-DGHAPNNYPSFFGGSAWEKDDKSGQYYLHYFAKQQPDLNWDNPKVRQDLYDMLRFWLDKGVSGLRFDTVATYSKIPNFPDLSQQQLKNFAEEYTKGPKIHDYVNEMNREVLSHYDIATAGEIFGVPLDKSIKFFDRRRNELNIAFTFDLIRLDRDADERWRRKDWTLSQFRKIVDKVD-QTAGEYGWNAFFLDNHDNPRAVSHFGDDRPQWREHAAKALATLTLTQRATPFIYQGSELGMTNYPFKKIDDFDDVEVKGFWQDYVETGKVKAEEFLQNVRQTSRDNSRTPFQWDASKNAGFTSGTPWLKINPNYKEINSADQINNPNSVFNYYRKLINIRHDIPALTYGSYIDLDPDNNSVYAYTRTLGAEKYLVVINFKEEVMHYTLPGDLSINKVITENNSHTIVNKNDRQLRLEPWQS-----


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 4HOW.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -187119 for 4719 contacts (-39.7/contact) +
2D Compatibility (PS) -57566 + (NN) -34026 + (LL) 1404
1D Compatibility (HY) -43600 + (ID) 11050
Total energy: -331957.0 ( -70.34 by residue)
QMean score : 0.515

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_4HOW.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-4HOW-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_4HOW.pdb: