Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMGCVFCKKLEPASKEDVGLEGDFRSQTAEERYFPDPTQGRTSSVFPQPTSPAFLNTGNMRSISGTGVTIFVALYDYEARTGDDLTFTKGEKFHILNNTEYDWWEARSLSSGHRGYVPSNYVAPVDSIQAEEWYFGKISRKDAERQLLSSGNPQGAFLIRESETTKGAYSLSIRDWDQNRGDHIKHYKIRKLDTGGYYITTRAQFDSIQDLVRHYMEVNDGLCYLLTAPCTTTKPQTLGLAKDAWEIDRNSIALERRLGTGCFGDVWLGTWNCSTKVAVKTLKPGTMSPKAFLEEAQIMKLLRHDKLVQLYAVVSEEPIYIVTEFMCYGSLLDFLKDREGQNLMLPHLVDMAAQVAEGMAYMERMNYIHRDLRAANILVGEYLICKIADFGLARLIEDNEYNPQQGTKFPIKWTAPEAALFGRFTVKSDVWSFGILLTELITKGRVPYPGMNNREVLEQVEHGYHMPCPPGCPASLYEVMEQAWRLDPEERPTFEYLQSFLEDYFTSTEPQYQPGDQT
1Y57 Chain:A ((2-450))------------------------------------------------------------------VTTFVALYDYESRTETDLSFKKGERLQIVNNTEGDWWLAHSLSTGQTGYIPSNYVAPSDSIQAEEWYFGKITRRESERLLLNAENPRGTFLVRESETTKGAYCLSVSDFDNAKGLNVKHYKIRKLDSGGFYITSRTQFNSLQQLVAYYSKHADGLCHRLTTVCPTSKPQTQGLAKDAWEIPRESLRLEVKLGQGCFGEVWMGTWNGTTRVAIKTLKPGTMSPEAFLQEAQVMKKLRHEKLVQLYAVVSEEPIYIVTEYMSKGSLLDFLKGETGKYLRLPQLVDMAAQIASGMAYVERMNYVHRDLRAANILVGENLVCKVADFGLARLIEDNEYTARQGAKFPIKWTAPEAALYGRFTIKSDVWSFGILLTELTTKGRVPYPGMVNREVLDQVERGYRMPCPPECPESLHDLMCQCWRKEPEERPTFEYLQAFLEDYFTSTEPQYQPGE--


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1Y57.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -252262 for 3449 contacts (-73.1/contact) +
2D Compatibility (PS) -48122 + (NN) -24078 + (LL) 2348
1D Compatibility (HY) -51600 + (ID) 16650
Total energy: -390364.0 ( -113.18 by residue)
QMean score : 0.463

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1Y57.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1Y57-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1Y57.pdb: