Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMLALLVLVTVALASAHHGGEHFEGEKVFRVNVEDENHINIIRELASTTQIDFWKPDSVTQIKPHSTVDFRVKAEDTVTVENVLKQNELQYKVLISNLRNVVEAQFDSRVRATGHSYEKYNKWETIEAWTQQVATENPALISRSVIGTTFEGRAIYLLKVGKAGQNKPAIFMDCGFHAREWISPAFCQWFVREAVRTYGREIQVTELLDKLDFYVLPVLNIDGYIYTWTKSRFWRKTRSTHTGSSCIGTDPNRNFDAGWCEIGASRNPCDETYCGPAAESEKETKALADFIRNKLSSIKAYLTIHSYSQMMIYPYSYAYKLGENNAELNALAKATVKELASLHGTKYTYGPGATTIYPAAGGSDDWAYDQGIRYSFTFELRDTGRYGFLLPESQIRATCEETFLAIKYVASYVLEHLY
1NSA Chain:A ((1-395))---------------------FEGEKVFRVNVEDENDISELHELASTRQIDFWKPDSVTQIKPHSTVDFRVKAEDILAVEDFLEQNELQYEVLINNLRSVLEAQFDSVSRTTGHSYEKYNNWETIEAWTEQVTSKNPDLISRSAIGTTFDGDNIYLLKVGKPGSNKPAIFMDCGFHAREWISQAFCQWFVRDAVRTYGYEAHMTEFLDNLDFYVLPVLNIDGYIYTWTKNRMWRKTRSTNAGSSCTGTDPNRNFNAGWCTVGASVNPCNETYCGSAAESEKETKALADFIRNNLSSIKAYLTIHSYSQMILYPYSYDYKLPENDAELNSLAKGAVKELASLYGTSYSYGPGSTTIYPAAGGSDDWAYNQGIKYSFTFELRDKGRFGFVLPESQIQATCQETMLAVKYVTNYTLEHL-


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1NSA.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -191986 for 3466 contacts (-55.4/contact) +
2D Compatibility (PS) -42783 + (NN) -20113 + (LL) 2248
1D Compatibility (HY) -49600 + (ID) 16000
Total energy: -318234.0 ( -91.82 by residue)
QMean score : 0.804

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1NSA.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1NSA-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1NSA.pdb: