Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMCSLAAGNGRGAELGPEPLELSDSGDDAGWEDEDADTEPAHGRQHTPCLFCDRLFASAEETFSHCKLEHQFNIDSMVHKHGLEFYGYIKLINFIRLKNPTVEYMNSIYNPVPWEKDEYLKPVLEDDLLLQFDVEDLYEPVSTPFSYPNGLSESASVVEKLKHMEARALSAEAALARAREDLQKMKQFAQDFVMNVDVRTCSSTTTIADLQEDEDGVYFSSYGHYGIHEEMLKDKVRTESYRDFIYQNPHIFKDKVVLDVGCGTGILSMFAAKVGAKKVIAVDQSEILYQAMDIIRLNKLEDTIVLIKGKIEEVSLPVEKVDVIISEWMGYFLLFESMLDSVLYAKSKYLAKGGSVYPDICTISLVAVSDVSKHADRIAFWDDVYGFNMSCMKKAVIPEAVVEVVDHKTLISDPCDIKMDGKHIDCHTTSISDLEFSSDFTLRTTKTAMCTAVAGYFDIYFEKNCHNRVVFSTGPQSTKTHWKQTVFLLEKPFPVKAGEALKGKITVHKNKKDPRSLIVTLTLNSSTQTYSLQ
1F3L Chain:A ((1-321))---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DLQEDEDGVYFSSYGHYGIHEEMLKDKVRTESYRDFIYQNPHIFKDKVVLDVGCGTGILSMFAAKAGAKKVIAVDQSEILYQAMDIIRLNKLEDTIVLIKGKIEEVSLPVEKVDVIISEWMGYFLLFESMLDSVLYAKSKYLAKGGSVYPDICTISLVAVSDVSKHADRIAFWDDVYGFNMSCMKKAVIPEAVVEVVDHKTLISDPCDI----KHIDCHTTSISDLEFSSDFTLRTTKTAMCTAVAGYFDIYFEKNCHNRVVFSTGPQSTKTHWKQTIFLLEKPFPVKAGEALKGKITVHKNKKDPRSLIVTLTLNSSTQTYSLQ


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1F3L.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -223530 for 2599 contacts (-86.0/contact) +
2D Compatibility (PS) -35135 + (NN) -11418 + (LL) 13036
1D Compatibility (HY) -50000 + (ID) 15750
Total energy: -322797.0 ( -124.20 by residue)
QMean score : 0.548

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1F3L.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1F3L-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1F3L.pdb: