Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMNKQQKEFKSFYSIRKSSLGVASVAISTLLLLMSNGEAQAAAEETGGTNTEAQPKTEAVASPTTTSEKAPETKPVANAVSVSNKEVEAPTSETKEAKEVKEVKAPKETKAVKPAAKATNNTYPILNQELREAIKNPAIKDKDHSAPNSRPIDFEMKKENGEQQFYHYASSVKPARVIFTDSKPEIELGLQSGQFWRKFEVYEGDKKLPIKLVSYDTVKDYAYIRFSVSNGTKAVKIVSSTHFN-NKEEKYDYTLMEFAQPIYNSADKFKTEEDYKAEKLLAPYKKAKTLERQVYELNKIQDKLPEKLKAEYKKKLEDTKKALDEQVKSAITEFQNVQPTNEKMTDLQDTKYVVYESVENNESMMDTFVKHPIKTGMLNGKKYMVMETTNDDYWKDFMVEGQRVRTISKDAKNNTRTIIFPYVEGKTLYDAIVKVHVKTIDYDGQYHVRIVDKEAFTKANTDKSNKKEQQDNSAKKEATPATPSKPTPSPVEKESQKQDSQKDDNKQLPSVEKENDASSESGKDKTPATKPTKGEVESSSTTPTKVVSTTQNVAKPTTASSKTTKDVVQTSAGSSEAKDSAPLQKANIKNTNDGHTQSQNNKNTQENKAKSLPQTGEESNKDMTLPLMALLALSSIVAFVLPRKRKN
4XS0 Chain:C ((3-331))-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESLQDAIKNPAIIDKEHTADNWRPIDFQMKNDKGERQYYHYFSTVEPATV------PIIELGLKTASTWKKFEVYEGDKKLPVELVSYDSDKDYAYIRFPVSNGTREVKIVSSIEYGENIHEDYDYTLMVFAQPITN--------ETYNLQKLLAPYHKAKTLERQVYELEKLQEKLPEKYKAEYKKKLDQTRVELADQVKSAVTEFENVTPTNDQLTDLQEAHFVVFESEENSESVMDGFVEHPFYTATLNGQKYVVMKTKDDSYWKDLIVEGKRVTTVSKDPKNNSRTLIFPYIPDKAVYNAIVKVVVANIGAEGQYHVRIINQDI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 4XS0.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -74969 for 2219 contacts (-33.8/contact) +
2D Compatibility (PS) -34223 + (NN) -9515 + (LL) 16728
1D Compatibility (HY) -35600 + (ID) 10200
Total energy: -147779.0 ( -66.60 by residue)
QMean score : 0.533

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_4XS0.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-4XS0-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_4XS0.pdb: