Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMTSLFHLKFLKPLSCLQAGLLYSLIFGVLYHFPLFAYVYKESNQVSFIAMIIIVLFCVNGALFLALGLISAYLMRWSAIVFSWLNSVAFYFISAYKVFLNKSMMGNVLNTNTHEVLGFLSVKLFVFIVVFGVLPGYVIYKIPLKNSSKKAPFLAILALVFIFIASAFMNAKNWLWFDKHAKFIGGLILPFAYSVNAFRVSALKFFAPTIKPLPLFSPNHSHSFVVLVIGESARKSNYALYGYEKPTTPRLSKRLENHELTLFNATSCATYTTASLECILDSSFKNSL---------------GAYENLPTYLTKAGVKVFWYSANDGEKN-V-------KVTSYLKNY----ELI-----QKCP-N-----------C-------EAIAPYDESLLYNLPNLLKER-SNENILLILHLAGSHGPNYDNKVPLNFR-VFKPYC----SS-AD----LSSCSKESLINAYDNTIFYNDYLLDKIISMLENAK--QPALMIYLSDHGESLGEG-------------AYYLHGIPKSIAPKEQYEIPFILYANDLFKEKHSIIQTQTPINQNTIFHSVLGVFEDFKTPSAVYRPSLDLLKHKKE
3ED4 Chain:A ((27-377))----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QPNLVIIMADDLGYGDLATYGHQIVKTPNIDRLA-QEGVKFTDYYAPAPLSSPSRAGLLTGRMPFRTGIRSWIPSGKDVALGRNELTIANLLKAQGYDTAMMGKLHLNAGGDRTDQPQAQDMGFDYSLANTAGFVTDATLDNAKERPRYGMVYPTGWLRNGQPTPRADKMSGEYVSSEVVNWLDNKKDSKPFFLYVAFTEVHSP-LA--SPKKYLDMYSQYMSAYQKQHPDLFYGDWADKPWRGVGEYYANISYLDAQVGKVLDKIKAMGEEDNTIVIFTSDNGPVTREARKVYELNLAGETDGLRGRKD---NLWEGGIRVPAIIKYGKHLP---QGMVSDTPVYGLDWMPTLAKMMNFKLPTDRTFDGESLVPVLEQK


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3ED4.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -165871 for 2258 contacts (-73.5/contact) +
2D Compatibility (PS) -28942 + (NN) -7969 + (LL) 19736
1D Compatibility (HY) -10000 + (ID) 1750
Total energy: -194796.0 ( -86.27 by residue)
QMean score : 0.335

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3ED4.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3ED4-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3ED4.pdb: