Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKEKIALITGVTGQDGSYLAEYLLNLGYEVHGLKRRSSSINTSRIDHLYEDLHSEHKRRFFLHYGDMTDSSNLIHLIATTKPTEIYNLAAQSHVKVSFETPEYTANADGIGTLRILEAMRILGLEKKTRFYQASTSELYGEVLETPQNENTPFNPRSPYAVAKMYAFYITKNYREAYNLFAVNGILFNHESRVRGETFVTRKITRAASAIAYNLTDCLYLGNLDAKRDWGHAKDYVKMMHLMLQAPTPQDYVIATGKTTSVRDFVKMSFEFIGIDLEFQNTGIKEIGLIKSVDEKRANALQLNLSHLKTGKIVVRIDEHYFRPTEVDLLLGDPTGAEKELGWVREYDLKELVKDMLEYDLKECQKNLYLQDGGYTLRNFYE
1T2A Chain:B ((26-370))----VALITGITGQDGSYLAEFLLEKGYEVHGIVRRSSSFNTGRIEHLY---------NMKLHYGDLTDSTCLVKIINEVKPTEIYNLGAQSHVKISFDLAEYTADVDGVGTLRLLDAVKTCGLINSVKFYQASTSELYGKVQEIPQKETTPFYPRSPYGAAKLYAYWIVVNFREAYNLFAVNGILFNHESPRRGANFVTRKISRSVAKIYLGQLECFSLGNLDAKRDWGHAKDYVEAMWLMLQNDEPEDFVIATGEVHSVREFVEKSFLHIGKTIVWEGKNENEVGRCK-----------------ETGKVHVTVDLKYYRPTEVDFLQGDCTKAKQKLNWKPRVAFDELVREMVHADVELMRTN---------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1T2A.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -158878 for 2979 contacts (-53.3/contact) +
2D Compatibility (PS) -35140 + (NN) -7753 + (LL) 3108
1D Compatibility (HY) -34400 + (ID) 10000
Total energy: -243063.0 ( -81.59 by residue)
QMean score : 0.479

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1T2A.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1T2A-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1T2A.pdb: