Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMTKKVGLLVMAYGTPYKDEDIERYYTDIRHGHKPSEEMIADLRGRYHAIGGLSPLAKITEAQAYGLEKALNDSQDEVEFKAYIGLKHIEPFIEDAVEAMHKDGIEEAISIVLAPHYSSFSVEAYNKRAKEAADKLGGPRINAINDWYKQPKFIQMWADRINETAKQIPADELLDTVLIVSAHSLPEKIKQHNDPYPNQLQETADFIFEKVVVPHYALGWQSEGKTGEPWLGPDVQDLTRELYGREKYKHFIYTPVGFVAEHLEVLYDNDYECKVVTDEVGAAYHRPPMPNSDPEFLEVLRTVVWEKYSN
1AK1 Chain:A ((4-307))--KKMGLLVMAYGTPYKEEDIERYYTHIRRGRKPEPEMLQDLKDRYEAIGGISPLAQITEQQAHNLEQHLNEIQDEITFKAYIGLKHIEPFIEDAVAEMHKDGITEAVSIVLAPHFSTFSVQSYNKRAKEEAEKLGGLTITSVESWYDEPKFVTYWVDRVKETYASMPEDERENAMLIVSAHSLPEKIKEFGDPYPDQLHESAKLIAEGAGVSEYAVGWQSEGNTPDPWLGPDVQDLTRDLFEQKGYQAFVYVPVGFVADHLEVLYDNDYECKVVTDDIGASYYRPEMPNAKPEFIDALATVVLKK---


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1AK1.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -146247 for 2529 contacts (-57.8/contact) +
2D Compatibility (PS) -33387 + (NN) -18505 + (LL) 244
1D Compatibility (HY) -35200 + (ID) 10200
Total energy: -243295.0 ( -96.20 by residue)
QMean score : 0.611

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1AK1.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1AK1-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1AK1.pdb: