Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMSNTKFPDGFMWGGATAANQFEGGYNLGGKGLACADLFTGGTHTEPRRITAQLEESTFYPSHEAVDFYHHYKEDIKLMAEAGFKVFRMSINWTRIFPTGKEAEPNEEGLQFYEDVFNELKKHQIEPLVTIAHFDIPLALTNEVNGWASRDLIDYYLHFCEVIFKRYKHLVKHWLTFNEINTAT---MEIGNYLSLGIRHAEGDFLHQKDDPKVRYQALHHQFVASAKAVKLGHSINPDFMIGCMIAYMPRYPRTCEPSDVLLAKQTEAMHSHFCGDVHVKGYYPFYAKTFFKDNGIELEFDPEDEQILREGTVDFYTFSYYLTLC----ASNDPAYKNSGKSVIGGAENPYLKTNDWGMQTDPVGLRIALNDLYTRYNIPLMVVENGLGAFDKLEDDGTINDPYRIDYFKEHILQMHKAI-QDGVDLIGFTIWGCIDLVSASTGEMAKRYGIIYVDKYDDGTGDYSRKKKASYYWYKDVISSNGEIGLEE
3PN8 Chain:A ((3-478))-AMSKLPENFLWGGAVAAHQLEGGWQEGGKGISVADVMTAGRHGVAREITAGVLEGKYYPNHEAIDFYHHYKEDVKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAEPNEAGLQFYDDLFDECLKYGIEPVVTLSHFELPYHLVTEYGGFTNRKVIDFFVHFAEVCFRRYKDKVKYWMTFNEINNQANYQEDFAPFTNSGIVYKEGD-----DREAIMYQAAHYELVASARAVKIGHAINPNLNIGCMVAMCPIYPATCNPKDILMAQKAMQKRYYFA-DVHVHGFYPEHIFKYWERKAIKVDFTERDKKDLFEGTVDYIGFSYYMSFVIDAHRENNPYYDYLETEDL--VKNPYVKASDWDWQIDPQGLRYALNWFTDMYHLPLFIVENGFGAIDQVEADGMVHDDYRIDYLGAHIKEMIKAVDEDGVELMGYTPWGCIDLVSAGTGEMRKRYGFIYVDKDDEGKGTLKRSPKLSFNWYKEVIASNGD-----


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3PN8.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -258666 for 4208 contacts (-61.5/contact) +
2D Compatibility (PS) -49594 + (NN) -18452 + (LL) 644
1D Compatibility (HY) -51200 + (ID) 12300
Total energy: -389568.0 ( -92.58 by residue)
QMean score : 0.518

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3PN8.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3PN8-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3PN8.pdb: