Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMPQENNTFYITTPIYYPSGKLHIGHAYTTVAGDAMARYKRLKGFDVRYLTGTDEHGQKIQQKAEQENITPQEYVDRAAADIQKLWKQLEISNDDFIRTTEKRHKVVIEKVFQKLLDNGDIYLDEYEGWYSIPDETFYTETQLVDIERNEKGEVIGGKSPDSGHPVELIKEESYFFRMGKYADRLLKYYEENPTFIQPESRKNEMINNFIKPGLEDLAVSRTTFDWGVKVPENPKHVVYVWIDALFNYLTALGYDTENDELYQKYWPADVHLVGKEIVRFHTIYWPIMLMALDLPLPKQVFAHGWLLMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIERYGLDELRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFVERINYDLANDLGNLLNRTVAMINKYFDGQIGSYKGAVTEFDHTLTSVAEETVKAYEKAMENMEFSVALSTLWQLISRTNKYIDETAPWVLAKDPAKEEELRSVMYHLAESLRISAVLLQPFLTKTPEKMFEQLGITDESLKAWDSITAFGQLKDTKVQKGE--PLFPRLEAEEEIAYIKGKMQGSAPAKEETKEEEPQEVDRLPEITIDQFMDVELRVAEVIEAEPVKKADRLLKLQLDLGFEKRQVVSGIAKHYTPEELVGKKLVCVTNLKPVKLRGELSQGMILAGEADGVLKVVSIDQSLPKGTRIK
4QRD Chain:A ((32-547))------TFYITTPIYYPSGNLHIGHAYSTVAGDVIARYKRMQGYDVRYLTGTDEHGQKIQEKAQKAGKTEIEYLDEMIAGIKQLWAKLEISNDDFIRTTEERHKHVVEQVFERLLKQGDIYLGEYEGWYSVPDETYYTESQLVD-PQYENGKIIGGKSPDSGHEVELVKEESYFFNISKYTDRLLEFYDQNPDFIQPPSRKNEMINNFIKPGLADLAVSRTSFNWGVHVPSNPKHVVYVWIDALVNYISALGYLSDDESLFNKYWPADIHLMAKEIVRFHSIIWPILLMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPNILIDRYGLDATRYYLMRELPFGSDGVFTPEAFVERTNFDLANDLGNLVNRTISMVNKYFDGELPAYQGPLHELDEEMEAMALETVKSYTESMESLQFSVALSTVWKFISRTNKYIDETTPWVLAKDDSQKDMLGNVMAHLVENIRYAAVLLRPFLTHAPKEIFEQLNINNPQFMEFSSLEQYGVLTESIMVTGQPKPIFP-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 4QRD.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -273183 for 4265 contacts (-64.1/contact) +
2D Compatibility (PS) -55131 + (NN) -25974 + (LL) 11740
1D Compatibility (HY) -70000 + (ID) 17550
Total energy: -430098.0 ( -100.84 by residue)
QMean score : 0.612

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_4QRD.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-4QRD-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_4QRD.pdb: