Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKSGVIPSSAVGQKINEWYRYIRTFSVPDAEVLKAEIQQELKHMQHDSNLLLYYSLMEFRHQLMLDYLEPLEKLNIEDQPSLSELSRNIDSNQADLKGLLDYYVNFFRGMYEFDKREFISAITYYKQAEKKLSFVADHIERAEFYFKIAEAYYYMKQTYFSLINIKNAYEIYVEQETYNVRIIQCHFVFGVNLMDERNFEQAARHFKLALNMAQAEQKAQLVGRAYYNLGLCYYNQDLLDPAIDYFEKAVSTFESSRIVNSLPQAYFLITLIYYKQGKHDKASEYHKRGYEYAKETDDADYAVKFEFLQSLYLDQPNEEGIERCFQYLKNKNMYADIEDLALEVAKYYYEQKWFKLSASYFLQVEEARKQIQRSEGLYEIEI
4I9E Chain:B ((4-383))--TGVISSSSIGEKINEWYMYIRRFSIPDAEYLRREIKQELDQMEEDQDLHLYYSLMEFRHNLMLEYLEPLEKMRIEEQPRLSDLLLEIDKKQARLTGLLEYYFNFFRGMYELDQREYLSAIKFFKKAESKLIFVKDRIEKAEFFFKMSESYYYMKQTYFSMDYARQAYEIYKEHEAYNIRLLQCHSLFATNFLDLKQYEDAISHFQKAYSMAEAEKQPQLMGRTLYNIGLCKNSQSQYEDAIPYFKRAIAVFEESNILPSLPQAYFLITQIHYKLGKIDKAHEYHSKGMAYSQKAGDVIYLSEFEFLKSLYLSGPDEEAIQGFFDFLESKMLYADLEDFAIDVAKYYHERKNFQKASAYFLKVEQVRQLIQGGVSLYEIEV


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 4I9E.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
Monomeric PKB - chain B - contact count / total energy / energy per contact / energy per residue : 1605 -178938 -111.49 -470.89
target 2D structure prediction score : 0.65
Monomeric hydrophicity matching model chain B : 0.89

3D Compatibility (PKB) : -111.49
2D Compatibility (Sec. Struct. Predict.) : 0.65
1D Compatibility (Hydrophobicity) : 0.89
QMean score : 0.570

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_4I9E.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-4I9E-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_4I9E.pdb: