Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMFKIKKKKLFIPIIILVLTAFLALIGYISIIFLGHYVIDEKKLILHASSKIVDQNGDEVASLY-TENREPVSINEIPKQVREAFIAVEDKRFYEHHGIDAKSVGRAVYRDILAGGKVEGGSTITQQLAKNIFLTHDKTFLRKTKEVIIAINLERDYSKDKLLEMYLNQLYFGHGVYGIQAASHYYFNKEVKDLTVSEGAVLAAIPKAPSTYSPILHPDKNKERRDTILGMMNDQGYISAKEAVTAQGRTLGLHVKK---Q-------SETPWFDSYIDLVIKEAEDKYSISG---EQLLQGGYTIKVPLDSKLQKTAYQVMKEGSYYPGTDQNAEGSAVFINNKTGGVEAAIGGRDYTSK-GYNRVTAVRQPGSTFKPLAVYGPAMQEKKFKPYSLLKDEL-QSYGDYTPKNYDSRYEGEVTMSDAITYSKNAPAVWTLNEI----GVETGKSYLKANGIDIP-DEGLALALGGLEKGVSPLQLAGAFHTFAANGTYTEPFFISSIIDEDGETIADHKEEGKRVFSKQTSWNMTRMLQQVVK-KGTATSGTYH-GDLAGKTGSTSYTGV--------SGATKDAWFAGYTPKITGAVWMGYDKTDQNHY----LKAGSSYPTRLFKDILTQAGE-TGHVFTKPKNVK-ELESPIELKPVKTLTADYTFKAAGLFTIELKWDAQEDDRAVYRIYVNKDGEETLLDSVEGKGSYEIPYANLFSGASYKIVPYNTQTKREGEGTDYVQPKLFSS
2OLV Chain:A ((9-623))----------------------------------------AKLQDPIPAKIYDKNGELVKTLDNGQRHEHVNLKDVPKSMKDAVLATEDNRFYEHGALDYKRLFGAIGK---------GASTLTQQVVKDAFLSQHKSIGRKAQEAYLSYRLEQEYSKDDIFQVYLNKIYYSDGVTGIKAAAKYYFNKDLKDLNLAEEAYLAGLPQVPNNYNIYDHPKAAEDRKNTVLYLMHYHKRITDKQWEDAKKIDLKANLVNRTPEERQNIDTNQDSEYNSYVNFVKSELMNNKAFKDENLGNVLQSGIKIYTNMDKDVQKTLQNDVDNGSFYK--NKDQQVGATILDSKTGGLVAISGGRDFKDVVNRNQATDPHPTGSSLKPFLAYGPAIENMKWATNHAIQDESSYQVDGSTFRNYDTKSHGTVSIYDALRQSFNIPALKAWQSVKQNAGNDAPKKFAAKLGLNYEGDIGPSEVLGGSASEFSPTQLASAFAAIANGGTYNNAHSIQKVVTRDGETIE-YDHTSHKAMSDYTAYMLAEMLKGTFKPYGSAYGHGVSGVNMGAKTGTGTYGAETYSQYNLPDNAAKDVWINGFTPQYTMSVWMGFSKVKQYGENSFVGHSQQEYPQFLYENVMSKISSRDGEDFKRPSSVSGSIPS----INVSGS-----------------------------------------------------------------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2OLV.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
Monomeric PKB - chain A - contact count / total energy / energy per contact / energy per residue : 3201 -125469 -39.20 -220.51
target 2D structure prediction score : 0.53
Monomeric hydrophicity matching model chain A : 0.73

3D Compatibility (PKB) : -39.20
2D Compatibility (Sec. Struct. Predict.) : 0.53
1D Compatibility (Hydrophobicity) : 0.73
QMean score : 0.391

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2OLV.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2OLV-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2OLV.pdb: